Archiwum 2013

SZKOLENIE DOWÓDCÓW

W dniach 7, 8, 14, 15 grudnia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyło się szkolenie dowódców OSP. W szkoleniu ukończyło 49 druhów z terenu powiatu namysłowskiego. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia podczas akcji ratowniczo - gaśniczych z naciskiem na umiejętność dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach. Podczas zajęć praktycznych, namysłowski koordynator ratownictwa medycznego- lekarz wraz z załogą ratowników medycznych, omawiał zagadnienia współpracy oraz koordynacji działań podczas zdarzeń związanych z udzielaniem kwalifikowanej pomocy medycznej. W szkoleniu uczestniczyło trzech naszych druhów.
opracowanie własne na podstawie www.psp.namyslow.pl


SZKOLENIE 
RATOWNICTWA TECHNICZNEGO 

W dniach 16, 17 oraz 23, 24 listopada 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznej dla strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było nabycie umiejętności przez strażaków OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Z naszej jednostki w szkoleniu brało udział czterech druhów.


W środę ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

W środę 23 października w woj. opolskim nastąpi ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Sygnaly alarmowe zostaną włączone dwukrotnie: w godz. 10:00 – 10:15 i o godz. 11:00. 

W godz 10:00 – 10:15 nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu z wykorzystaniem modulowanego trzyminutowego dźwięku syren;  o godz. 11:00 nastąpi przekazanie sygnału odwołującego alarm z wykorzystaniem trzyminutowego – tym razem ciągłego - dźwięku syren.
 
Uruchomienie syren ma związek z rozpoczynającym się na obszarze całej Polski centralnym ćwiczeniem taktyczno-specjalnym pk. RENEGADE-KAPER 13/II.
 
Opracowano na podstawie: www.opole.uw.gov.pl

W DAWNEJ POLSCE
 

Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. W czasie pożarów pastwą płomieni padały nie tylko warsztaty pracy, majątek ruchomy, domy mieszczańskie, ale i zabytkowe obiekty: zamki, kościoły, klasztory.

 

 

 
Pożar w drewnianej zabudowie najczęściej kończył się tragicznie 

Często zdarzało się, że pożar doprowadzał do ruiny materialnej społeczności miast, które już nie mogły powrócić do dawnej świetności. W okresie średniowiecza główna przyczyna tych klęsk wynikała z faktu, że prawie całe budownictwo mieszkalne, sakralne, a nawet obronne wznoszono z drewna. Tak było do XIV wieku. Dopiero w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego i jego następców można mówić o pewnej zmianie jakościowej budownictwa na korzyść „Polski murowanej", ale też zazwyczaj dotyczyło to niektórych obiektów: zamków, kościołów, murów obronnych. Pewna poprawa nastąpiła w XVIII–XIX w., kiedy to – w miejsce budynków drewnianych – zaczęto coraz powszechniej wznosić obiekty z kamienia czy cegły.

 

Nic dziwnego, że w okresie poprzedzającym tę zmianę, w wyniku pożarów uległo całkowitemu zniszczeniu w miastach wiele drewnianych kościołów, dworów, budynków mieszkalnych. Zdecydowanie gorsza sytuacja była na wsiach, gdzie budowano wyłącznie z drewna, kryto słomą, jeszcze w XVIII w. nie znano kominów, a dym z paleniska wewnątrz izby rozchodził się po całej chacie, znajdując ujście nieszczelnym drewnianym dachem.

 

Pożary były najstraszniejszą plagą polskich wsi, niszcząc je doszczętnie, co przy gęstej, palnej zabudowie, braku przerw ogniowych i ludzi obeznanych z gaszeniem ognia było częstym zjawiskiem . Powszechnie też praktykowano różne zabobony i wierzenia, rzekomo zabezpieczające przed tą klęską. Do najbardziej znanych należał przesąd o zakazach plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna, o uprzywilejowanej roli bocianów i jaskółek itp.

 
Wczesne osiedla miejskie budowano z drewna, co gorsza zazwyczaj bez żadnego planu. Nagminnym zjawiskiem było dostawianie drewnianych krużganków, ganków, schodów i schowków, co występowało nawet w późniejszych wiekach. Na przykład w Warszawie ratusz, usytuowany na środku Rynku Staromiejskiego, był jeszcze do początku XIX w. dosłownie obudowany kramami i warsztatami rzemieślników. W Krakowie powszechnie stosowano drewniane dobudówki i takie pokrycia dachowe. Jeszcze w XVI w. było tam dużo drewnianych domów krytych słomą. Niektóre budynki nie miały szyb, a otwory okienne zabezpieczano tylko okiennicami.

Plagę pożarów najlepiej ilustruje sytuacja w dwóch najważniejszych miastach Polski: Krakowie i Warszawie. W Krakowie wielkie pożary miały miejsce w latach: 1125, 1205, 1241, 1259, 1285, 1306, 1405, 1407, 1445, 1504, 1528, 1536,1587, a w Warszawie w latach: 1384, 1480, 1515,1607, 1697. Groźne pożary zniszczyły też wiele mniejszych miast polskich.

Dawna zabudowa miast i miasteczek

Duża liczba wybuchających pożarów, a przede wszystkim ich niszczycielska siła, spowodowała zainteresowanie się dość wcześnie tą problematyką władz miejskich oraz właścicieli miast, co owocowało uchwalaniem tzw. porządków ogniowych. Były one wzorowane na podobnych przepisach obowiązujących miastach Europy Zachodniej. Stale ulepszane i doskonalone przetrwały do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Jako pierwsze wprowadziły je największe polskie miasta. Już w 1374 r. uchwaliła je krakowska Rada Miejska. Były to zazwyczaj zakazy i nakazy wzmacniające bezpieczeństwo pożarowe. Podobnie Rada Miejska Warszawy uchwałami z lat 1546, 1548,1550 wprowadziła porządki ogniowe, zobowiązujące mieszkańców do czynnego udziału w gaszeniu pożarów. Jednak sprawy bezpieczeństwa pożarowego były przedmiotem uwagi tylko lokalnych społeczności i nie miały sankcji ogólnopaństwowych. Niektórzy władcy interesowali się tą problematyką np. zwalniając mieszczan od podatków po niszczycielskich pożarach. Król Zygmunt I Stary nakazał przeniesienie poza obręb miasta wszystkich browarów, a Stefan Batory rozszerzył go później na gorzelnie, piece garncarskie i wytwórnie świec. Królowa Bona, zjechawszy do Warszawy, doprowadziła do wydania w 1548 r. przepisów zobowiązujących mieszczan do gromadzenia w domach sprzętu gaśniczego. Król Jan Kazimierz rozszerzył wspomniane przepisy o browarach i gorzelniach na Nową Warszawę.

Wielu wybitnych polityków, uczonych i pisarzy tamtego okresu zwracało uwagę na tę klęskę, sugerując różne rozwiązania profilaktyczne. Dużo uwagi tym sprawom poświęcił Andrzej Frycz Modrzewski w swym wiekopomnym dziele „O poprawie Rzeczypospolitej", wydanym w 1557 r. Jako główną przyczynę pożarów wskazywał drewniane budownictwo. Proponował budowanie domów z cegieł, z bezpiecznymi kominami i w związku z tym przygotowanie odpowiedniej liczby rzemieślników. Oponentom mówiącym, że murowany dom drożej kosztuje proponował obliczenie ile domów drewnianych trzeba na nowo postawić po pożarach – zamiast jednego bezpiecznego.

Modrzewski zalecał też wyposażenie domów i obejść gospodarczych w drabiny i sprzęt gaśniczy, przygotowanie zespołów ratowniczych, przeprowadzanie okresowych kontroli prewencyjnych – wszystko to zabezpieczone odpowiednimi przepisami i sankcjami. Zaproponowana przez Modrzewskiego idea powoływania w miastach straży ogniowych (obowiązkowych) wyprzedziła o wiele lat swą epokę. W dziesięć lat po jego śmierci mieszczanie sieradzcy powołali miejską straż ogniową według modelu zbliżonego do propozycji Modrzewskiego. Podobne rozwiązania wprowadzono z różnymi skutkami i w innych miastach, np. we Lwowie.

W XVI w. wojewoda rawski Anzelm Gostomski, właściciel wielu wsi, napisał pierwszą polską książkę rolniczą „Gospodarstwo", wydaną po jego śmierci w 1588 r. Jeden z rozdziałów poświęcił organizacji akcji gaśniczej. Gostomski zalecał radom miejskim uchwalanie porządków ogniowych, tworzenie oddziałów gaśniczych, czynną obronę miast i wsi.

Porządki ogniowe wprowadzane w polskich miastach określały różne formy zabezpieczenia przed pożarami: przebieg akcji gaśniczej, sposoby alarmowania, zaopatrzenie miast w wodę, wyposażenie w sprzęt, budownictwo ogniotrwałe itp.

Wiele miast utrzymywało specjalnych stróżów nocnych, których zadaniem było czuwanie, by pospólstwo nie wznieciło ognia w nocy i by pożar nie zaskoczył mieszkańców podczas snu. Stróże ci podczas obchodów używali powszechnie takiej oto piosenki:
„Hej, panowie gospodarze!
Już dziewiąta na zegarze.
Strzeżcie ognia i złodzieja!
Ufność w Bogu i nadzieja.
Na czeladź się nie spuszczajcie,
Sami ognia doglądajcie!
Bo ogień Maciejaszek
Leci w górę, jako ptaszek.
Ostrożnie z ogniem!

Dużą wagę do bezpieczeństwa pożarowego w miastach przykładali niektórzy ich właściciele. Na przykład Anna Ostrowska, właścicielka Jarosławia, z własnej inicjatywy wprowadziła w 1621 r. porządek ogniowy, który między innymi zabraniał budowy nowych domów zbyt blisko zamku, rozciągał przepisy przeciwpożarowe na wszystkie tereny, łącznie z kolegiatą itp. Właściciel miasta Rzeszowa Spytek Ligęza w 1599 r. zwalniał od podatków pogorzelców budujących domy drewniane na 10 lat, a stawiających domy murowane na 15 lat.


Pod koniec XVII w. zarządca wielkich dóbr ziemskich w Małopolsce, sekretarz królewski Jakub Kazimierz Haur, w wydanym w 1689 r. poradniku encyklopedycznym „Skład albo skarbiec znakomitych sekretów oekonomyey ziemiańskiej" zawarł wiele uwag i wskazówek dotyczących walki z pożarami. Proponował stosowanie ostrych sankcji w stosunku do podpalaczy, podawał sposoby organizacji walki z pożarami, która według niego powinna opierać się na cechach rzemieślniczych.

Do upowszechnienia zagadnień ochrony przeciwpożarowej przyczyniła się też książka „Artykuły Prawa Magdeburskiego", wydana w 1618 r. w Krakowie, będąca przekładem dzieła łacińskiego. Jeden z jej rozdziałów poświęcony został zagadnieniom bezpieczeństwa pożarowego w miastach.

Wszystkie te cenne zalecenia napotykały jednak wiele przeszkód przy wprowadzaniu ich w życie. Jednym z tych, którym udało się je zrealizować był magnat – książę Karol Radziwiłł. W jego dobrach, leżących w Koronie, na Litwie i Rusi, wprowadzano kompleksowe przepisy przeciwpożarowe, które ściśle egzekwowano. W miastach i wsiach znajdował się sprzęt przeciwpożarowy (węborki skórzane, bosaki, siekiery, ręczne sikawki, skóry do osłaniania dachów) rozdzielony między chłopów. Byli oni podzieleni na oddziały 10-osobowe z dowódcą-dziesiętnikiem na czele, odpowiedzialnym za prowadzenie akcji ratowniczych. W miastach znajdowały się sikawki parokonne i czterokonne wraz ze stałą obsługą. Na odgłos dzwonu mieszkańcy biegli do pożaru ze sprzętem. Najszybsi otrzymywali nagrody, a opieszałych lub tych, którzy nie dotarli do ognia surowo karano.

Informacje o ściganiu przestępstw wymierzonych przeciw bezpieczeństwu pożarowemu znajdujemy (oprócz porządków ogniowych) w „Statucie toruńskim" z 1538 r. oraz w „Artykułach sądów marszałkowskich", uchwalonych w 1678 r. przez Sejm Grodzieński. W XVII w. notuje się też pierwsze formy ubezpieczeń od ognia w postaci przestrzegania pewnych wymagań bezpieczeństwa, pod rygorem utraty prawa do pomocy. Miało to miejsce np. na Żuławach i w okolicach dolnej Wisły, wśród wolnych chłopów. Nie były to zalecenia przymusowe, ale pozostawały pod kontrolą władz państwowych (starostów).

Straż pożarna w akcji


Wiek XVIII przynosi w dziedzinie walki z pożarami zdecydowaną ingerencję władzy centralnej. Chodzi tu o wydawanie aktów normatywnych przez marszałków wielkich koronnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo króla w miejscu jego stałego pobytu.

W roku 1760 marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński ogłasza dla Warszawy przepisy przeciwpożarowe wynikające z przepisów porządkowych powołanej wcześniej Komisji Brukowej. Przepisy marszałkowskie wprowadzały nakazy: poprawy stanu kominów, przeniesienia za miasto zakładów wykorzystujących duży ogień, wysyłania do ognia z każdego domu po dwóch ludzi, gromadzenia w warsztatach sprzętu gaśniczego oraz przestrzegania zakazu budowy domów drewnianych w miejscach zagrożonych. W 1764 r. uchwała sejmowa wprowadziła zakaz urządzania składów wódek i olejów w domach drewnianych.

Porządek ogniowy w Warszawie (1779 r.)

W tym samym roku burmistrz Warszawy Michał Sakres wydał przepisy dotyczące podatku ogniowego, a także określające zasady prowadzenia akcji gaśniczych. W myśl tych przepisów gromadzi się narzędzia ratownicze, a do czuwania nad bezpieczeństwem ogniowym powołuje się stróżów nocnych. Zwierzchnikiem ochrony przeciwpożarowej w mieście był wybierany przez magistrat intendent ogniowy, a sikawkami dowodził specjalny szprycmajster.

Następca Bielińskiego, marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski, wydał dalsze szczegółowe przepisy ogniowe w latach 1767, 1775, 1779, 1782. Najważniejszy zbiór przepisów ogłosił on w 1779 r. jako „Porządek ogniowy w Warszawie od Marszałka Wielkiego Koronnego na mocy prawa ustanowiony". Przepis ten utrzymywał w mocy dotychczasowe postanowienia, ale modernizował je i rozszerzał. Mimo to dotychczasowa zasada udziału większości mieszczan w gaszeniu ognia nie uległa zmianie.

Rozszerzano stopniowo zakres środków prewencyjnych, ale obrona czynna oparta na powszechnym udziale ludności nie przeszkolonej i nie przygotowanej do takich działań była mało skuteczna.
Źródło: KG PSP
 http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=950


 PODSUMOWANIE  ZBIÓRKI ZŁOMU

Zebraliśmy 1500 kg złomu i dodatkowo jeszcze 37 kg złomu kolorowego (aluminium, puszki). Za to wszystko otrzymaliśmy kwotę 1131 zł, która została jeszcze powiększona o kolejne 80 zł  przekazane od mieszkańców, którzy postanowili dodatkowo wesprzeć naszą jednostkę.
Cała kwota zostanie przekazana na konto, gdzie będzie oczekiwać na zakup samochodu pożarniczego.

 
 Wszystkim mieszkańcą serdecznie dziękujemy

ZBIÓRKA ZŁOMU

Informujemy, że w dniu 28 września br.(sobota) od godzin porannych zorganizowana zostanie zbiórka złomu. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na zakup samochodu strażackiego, którego plan zakupu jest na rok 2014 . Złom prosimy o nie wystawianie dzień przed zbiórką z powodu częstych sytuacji kradzieży przez "złomiarzy". 

Mieszkańcy, którzy chcą przekazać złom prędzej prosimy o kontakt z numerem 0503654039 -odbiór nastąpi indywidualnie

ZAWODY POWIATOWE JEDNOSTEK OSPDOŻYNKI GMINNE 2013  

Podczas tegorocznych dożynek gminnych nasza jednostka uczestniczyła w zabezpieczeniu  tej imprezy. Przez cały czas trwania dożynek nasi strażacy przygotowali atrakcje dla dzieci. Między innymi próba celności piłki do otworu, otwarcie okienek i drzwi w domku i strącanie piłek i to wszystko za pomocą prądu wody. Konkurencje wydawałyby się stosunkowo proste ale najpierw trzeba było opanować umiejętność operowania tym prądem aby szybko wykonać zadanie. Do zabawy przyłączyli się także dorośli. A pod wieczór nasze działania skupiły się na trzech pannach z zespołu MIRAMI. Najpierw była praca, później przyjemność – autografy, wspólne zdjęcia.  


 


 

 

 

 

 

ŚMIGŁOWIEC 
LOTNISKWEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Poniżej udostępniamy link do filmu z lądowania i startu śmigłowca LPR podczas działań na trasie Domaszowice- Gręboszów: droga krajowa nr 42


http://www.youtube.com/watch?v=b5nZ91ZryiY


BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE ŻNIW I OMŁOTÓW

Dane statystyczne Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w miesiącach lipiec - sierpień w znaczący sposób wzrasta ilość powstałych pożarów - głównie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem zagrożenia pożarowego w okresie żniw i omłotów.

            ROLNIKU !!!             poniżej przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego o których należy pamiętać w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

 1. Stosować  się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 2. Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić  5 m,
 3. Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 4. Zabezpieczyć  urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 5. Zapewnić  możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 6. Przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 7. Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B” o masie środka gaśniczego min. 2 kg oraz gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „A” o masie środka gaśniczego min. 6 kg), Gaśnice powinny być konserwowane / poddawane przeglądom nie rzadziej niż raz w roku.
 8. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest niedopuszczalne.
 9. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest niedopuszczalne.
 10. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³.
 11. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

■ od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m,

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

■ od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

■ od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

■ od urządzeń  i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

■ od lasów i terenów zalesionych –100 m,

■ między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,

12. Wokół stert i stogów należy wykonać  i utrzymać powierzchnie o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawione materiałów palnych.

13. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

14. Wypalanie słomy i pozostałości i roślinnych na polach jest zabronione !

Przypominamy, że należy przestrzegać  zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej polegającej między innymi na przestrzeganiu zakazu wypalania:

 • roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin,
 • ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych,

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami, rolnicy mogą mieć wstrzymaną pomoc finansową (płatności ONW) na wspieranie działalności rolniczej. 

mł. bryg. Radosław Kilan
Dowódca JRG PSP Namysłów
 

żródło:www.psp.namyslow.pl

1 sierpnia 1944 r. godz. "W" 
  

 

1 sierpnia o  godz. 17.00 w całej Polsce usłyszeć będzie można syreny alarmowe, które uczczą 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.   
 

 
Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko
Niemcom. Jednak jego strategicznym celem była próba ratowania
 powojennej suwerenności przedwojennego kształtu granicy
wschodniej, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz
państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych.
 Miało touniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz,
uzależnionych od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie
w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów,
na konferencji teherańskiej pod koniec 1943, nowy porządek
polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i
Wielka Brytania zgadzały się naprowadzoną przez Józefa Stalina
politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych
 ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na
strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie
 operacyjnej ZSRR (przez co wojska aliantów zachodnich, ani oddziały
 pozostające pod ich dowództwem, nie mogły tu operować –
przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich
 z zachodu 1 SBSpad oraz obserwatorów alianckich).  
   
27 lipca gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer wydał
odezwę do mieszkańców Warszawy, w której apelował o
natychmiastowe stawienie się do pracy 100 000 osób w wieku 17–65
lat w celu budowy umocnień i fortyfikacji nad Wisłą do obrony przed
zbliżającą się
Armią Czerwoną Warszawiacy zignorowali
rozporządzenie jednocześnie obawiając się represji ze strony
okupantów w postaci
łapanek i egzekucji zakładników.

  29 lipca do warszawiaków zaapelował przez radio moskiewskie
Związek Patriotów Polskich, nawołując ludność Warszawy do
 powstania przeciw Niemcom. Komunikaty, będące powtórzeniem
tej audycji, nadawała także czterokrotnie dnia 30 lipca 1944 roku
 (w godzinach: 15.00, 20.55, 21.55, i 23.00) moskiewska
Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki. W obliczu zbliżania się
Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie
i pozytywnej oceny jej możliwości dalszej ofensywy, zdecydowano
o wybuchu powstania. Wobec sprzyjającej sytuacji na froncie,
polscy dowódcy przewidywali, iż powstanie powinno trwać
zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni.
źródło:pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie  


AKCJA PROFILAKTYCZNA

W niedzielę  29 lipca br. kapelan policyjny ks. Tadeusz Strugała wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz strażakami z naszej jednostki  przeprowadzili akcję profilaktyczną  promującą bezpieczne zachowania w Ruchu Drogowym. Tradycyjnie jak co roku z okazji święta patrona kierowców świętego Krzysztofa prowadzone są działania mające na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród kierowców.  Ksiądz po poświęceniu pojazdów wspólnie z Policjantem Ruchu Drogowego uczestniczył w kontrolach drogowych. Wobec kierowców, którzy dopuścili się wykroczenia Kapelan przygotował specjalne pouczenie, po którym kierowcy uczestniczyli w przygotowanej przez strażaków i policjantów profilaktyce- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Instruktarzu udzielali nasi strażacy. W trakcie krótkiej prezentacji kierowcy pasażerowie a także mieszkańcy mogli przećwiczyć resuscytacje na specjalnie przygotowanym fantomie. Aby móc przekonać się jak zachowuje się kierowca pod wpływem alkoholu policjanci udostępnili nie tylko dla kierowców  alko gogle. Dzięki nim nie jeden z uczestników zauważył jaki duże ryzyko niesie za sobą jazda pod wpływem alkoholu.
Na zakończenie Ksiądz częstował sprawców wykroczeń cytryną a policjanci rozdawali dla najmłodszych uczestników akcji elementy odblaskowe.
 


  

zdjęcia: parafia włochy

LINK DO TVP OPOLE

Kurier Opolski

http://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski/wideo/28-lipca-2013r/11916339

oraz

Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie
http://www.opolska.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12612:akcja-wity-krzysztof&catid=103:informacje-kpp-namysow&Itemid=213

 

 

 


OGŁOSZENIE

Informujemy, że na parkingu kościelnym w dniu 28 lipca br.(tj. niedziela) ok. godz. 10.15  po mszy świętej w kościele w Domaszowicach odbędą się pokazy pierwszej pomocy oraz pokazy w wykonaniu Policjantów z Namysłowa.
Piknik związany jest ze św. Krzysztofem -patronem kierowców.

Serdecznie zapraszamy


OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 29 czerwca br.(tj. sobota) o godz. 16.00 na  boisku OSiR w Domaszowicach odbędzie się festyn rodzinny.

W programie m.in:
- atrakcje dla małych i dużych dzieci ,
- bufet, napoje, lody
- konkursy, zabawy,
- pieczone prosie i dzik, chleb wiejski, koszone ogórki, smalec, grochówka
- ciasto,
- motocykliści,
- pokazy strażackie,
- mini turniej piłkarski,
- a na wieczór zespół BIAŁO-CZARNI

Środki finansowe uzyskane podczas festynu zostaną przeznaczone na zakup samochodu strażackiego.


OGŁOSZENIE

 Informujemy, że zawody sportowo- pożarnicze odbędą się w dniu 16 czerwca br. o godz. 14.00 (tj. niedziela) w miejscowości Strzelce  


Peregrynacja krzyża
bł. Jana Pawła II

W dniu 10 czerwca br. nasza jednostka uczestniczyła w przewiezieniu i przekazaniu krzyża bł. Jana Pawła II pomiędzy kościołami naszej parafii i parafii strzeleckiej. Krzyż został przewieziony o godz. 12.00  do kościoła parafialnego we Włochach następnie o godz. 17.00 w kolumnie samochodów, którą konwojowały samochody strażackie do kościoła w Domaszowicach. Po adoracji i modlitwie został przewieziony do parafii Strzelce i tam pozostał do dnia następnego. Podczas uroczystych przekazań krzyża uczestniczyły jednostki OSP Włochy, Domaszowice i Strzelce 


PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Informujemy, żę pielgrzymka strażaków województwa opolskiego do Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej na Górze Św. Anny odbędzie się w dniu 12.05.2013 r.
Przewidywany program pielgrzymki:
- przyjazd do sanktuarium godz. 10.30-11.00
- uroczysta msza w Grocie Lurdzkiej godz. 11.30

Serdecznie zapraszamy wszystkich strażaków wraz z rodzinami do wzięcia udziału w tej religijnej uroczystości. 


POKAZY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W dniu 21 maja br. nasza jednostka zorganizowała pokazy dla domaszowickich przedszkolaków. Pokaz rozpoczął się od przejazdu alarmowego samochodu strażackiego na miejsce zbiórki, po którym strażacy dokonali pokazu gaszenia przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego. Następnie  został omówiony sprzęt na samochodzie i najbardziej ciekawe wyposażenie. Każdy maluch  założył hełm strażacki i podał prąd wody z prądownicy oraz sam włączył sygnały dźwiękowe by na chwile poczuć się strażakiem.


PODSUMOWANIE  ZBIÓRKI ZŁOMU


Zebraliśmy 1500 kg złomu i dodatkowo jeszcze 38 kg złomu kolorowego (miedź, aluminium, puszki, akumulator). Za to wszystko otrzymaliśmy kwotę 1100 zł, która została jeszcze powiększona o kolejne 120 zł  przekazane od mieszkańców, którzy postanowili dodatkowo wesprzeć naszą jednostkę.
Cała kwota zostanie przekazana na konto, gdzie będzie oczekiwać na zakup samochodu pożarniczego.


 
Wszystkim mieszkańcą serdecznie dziękujemy


ZBIÓRKA ZŁOMU

Informujemy, że w dniu 18 maja br.(sobota) od godzin porannych zorganizowana zostanie zbiórka złomu. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na zakup samochodu strażackiego, którego plan zakupu jest na rok 2014 . Złom prosimy o nie wystawianie dzień przed zbiórką z powodu częstych sytuacji kradzieży przez "złomiarzy". 

Mieszkańcy, którzy chcą przekazać złom prędzej prosimy o kontakt z numerem 0503654039 -odbiór nastąpi indywidualnie 


OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 4 maja br.(sobota) o godz. 17.30 zbiórka w remizie z okazji Dnia Strażak następnie o godzinie 18.00 odbędzie się msza święta w kościele w Domaszowicach. Po mszy spotykamy się ponownie w remizie. Obowiazuje umundurowanie  galowe- zastępczo koszarowe i MDP.  


Dzień Flagi Narodowej

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.


 

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy. TABLICA INFORMACYJNA
W dniu 13 kwietnia br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Domaszowicach została zamontowana tablica informacyjna naszej jednostki OSP. Tablica będzie służyć do bieżącego informowania mieszkańców o naszej działalności, naszych planach, inicjatywach. Będzie źródłem ważnych informacji, kampanii społecznych związanych między innymi z bezpieczeństwem obywateli. Jest ona alternatywą dla wszystkich mieszkańców, którzy nie mają dostępu przede wszystkim do internetu.

 


 

 

JAN PAWEŁ II
2 kwietnia, godz. 21.37

 

Pamiętajmy o tych, 
których nie ma wśród nas.Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, radości, wiosennego optymizmu, nadziei oraz samych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej. 
Życzymy radosnych spotkań w gronie rodzinnym i wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja! 
 


OGŁOSZENIE

Informujemy, że w każdy czwartek o godz. 18.00 jest możliwość skorzystania przez członków OSP z sali sportowej w Zespole Szkół w Domaszowicach. 


IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN OSP

Turniej odbędzie się w dniach 16-17.03 2013r. w Gąsawie i Żninie pow. żniński, woj.kujawsko-pomorskie. Województwo opolskie reprezentować będzie OSP Miejsce, gmina Świerczów.

 

UWAGA 
Z uwagi na awarię syreny alarmowej-alarmowanie odbywa się tylko za pomocą SMS-a lub telefonicznie
"BĄDZCIE CZUJNI"


WALNE ZEBRANIE OSP
ZMIAN MIEJSCA 
SPOTKANIA
Informujemy, że w dniu 10 marca br.(tj. niedziela) o godz. 16.00  Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach odbędzie się na sali narad Urzędu Gminy(budynek obok remizy OSP) 


WYPALANIE !!!
 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)  
 
 
§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Poniżej przedstawimy dodatkowe paragrafy cytowanego rozporządzenia dotyczące:
Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych
 
 
 
§ 41. 1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
  1)   stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
  2)   stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
  3)   ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
  4)   zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
  5)   zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
  6)   przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
  7)   wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
 
§ 42. 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
  1)   od budynków wykonanych z materiałów:
a)  palnych - 30 m,
b)  niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
  2)   od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
  3)   od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
  4)   od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
  5)   od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
  6)   między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

źródło:

www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0719.htm
 


KURS PODSTAWOWY

W dniach 1 do 24 marca w KP PSP w Namysłowie trzech naszych członków odbędzie szkolenie podstawowe strażaka ratownika. Kurs obejmuje ponad 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Strażacy będą zdobywać wiedzę z zakresu taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, wyposażenia technicznego, podstaw ratownictwa medycznego, łączności. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, każdy jego uczestnik będzie mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP.   
 

SZKOLENIE MEDYCZNE

Na przełomie miesiąca lutego i marca br. w KP PSP w Namysłowie odbywa się szkolenie ze środków unijnych prowadzone przez firmę LINMED pod nazwą "Ratownik- czyli kompleksowo przeszkolony strażak OSP".  Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek OSP współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy(KPP) na miejscu zdarzenia. Szkolenie obejmuje 66h zajęć z medycyny ratunkowej (25h zajęć teoretycznych i 41h zajęć praktycznych). Ukończenie tego kursu daje tytuł ratownika z zakresu KPP. Dodatkowo słuchacze odbywają 11 godzinne szkolenie z zakresu BHP. W/w szkoleniu z naszej jednostki uczestniczy jeden strażak.  


ĆWICZENIA 

W dniu 20 lutego br. nasza jednostka odbyła ćwiczenia na obiekcie BIOGAZOWNI ENERGY ZALESIE. Celem ćwiczeń było zapoznanie się z całym obiektem pod względem prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.Zakład ten produkuje metan, który następnie w procesie spalania jest przetwarzany na energię elektryczną. Ćwiczenia  przeprowadzone zostały wspólnie z KP PSP w Namysłowie.   

 
TURNIEJ W PIŁCE HALOWEJ

W dniu 17 lutego br. na sali sportowej w Domaszowicach odbył się turniej w halowej piłce nożnej o puchar Prezesa Zarzadu Gminnego ZOSP. W turnieju brały udział 4 drużyny z jednostek OSP Domaszowice, Woskowice Górne, Siemysłów, Strzelce. Po zaciętej walce najlepszą drużyną okazali się strażacy z Woskowic następnie Siemysłów,Strzelce i Domaszowice.  Zwycięska drużyna reprezentowała gminę Domaszowice na turnieju powiatowym, który odbył się w dniu 23 lutego w Namysłowie. I tutaj również strażacy pokazali wysoki poziom, staneli na  trzecim miejscu podjum na pięć drużyn.
 


 

WALNE ZEBRANIE OSP
Informujemy, że w dniu 10 marca br.(tj. niedziela) o godz. 16.00 na boisku sportowym OSiR w Domaszowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach


KURS UZUPEŁNIAJĄCY
SZEREGOWCÓW OSP

W dniach 1,2,3 i 8,9,10 lutego br. w KP PSP w Namysłowie odbył się  kurs dla członków OSP powiatu namysłowskiego. Celem kursu było uzupełnienie wiadomości teoretycznych i praktycznych po zmianach programu szkoleń dla druhów, którzy odbyli go przed rokiem 2006. Brak  uzupełnienia tego szkolenia wyklucza w/w druhów możliwości udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych zgodnie z obowiazującymi przepisami.
Z naszej jednostki oddelegowano dwóch członków.

KULIG II
 
W dniu 19.01.2013 r. członkowie naszej jednostki pojechali po raz drugi w tej zimie na kulig. Zabawa była jak zwykle świetna. Przejmujące zimno, duża prędkość i częste wywrotki nie zrażały nas wcale. Dziękujemy Panu Januszowi Sarnickiemu za zorganizowanie tej wspaniałej zabawy.PODSUMOWANIE ROKU 2012

Nasza jednostka brała udział w 13 zdarzeniach na terenie naszej gminy oraz w jednym zdarzeniu poza powiatem namysłowskim tj. w miejscowości Duczów Wielki(pow. kluczborski). Wyjazdy OSP 2012 roku przedstawia  mapa w "google maps" a dzieliły one się na:
- pożary: 10
- miejscowe zagrożenia: 4
- fałszywe alarmy: 0

Łącznie  w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 71 ratowników. W roku sprawozdawczym przeszkolono 5 strażaków, w tym:
- kurs podstawowy: 2 strażaków,
- kurs techniczny: 3 strażaków.
Uczestniczyliśmy również w ćwiczeniach jednostek OSP z terenu gminy Domaszowice zorganizowane na zbiorniku ppoż. w lesie w pobliżu miejscowości Siemysłów. Ćwiczenia rozpoczęły się od inspekcji gotowości bojowej
 a następnie po przejechaniu kolumną na miejsce ćwiczeń każda z jednostek miała do wykonania założenie taktyczne.
W roku 2012 uzupełniono umundurowanie strażaków o: ubranie bojowe i koszarowe, hełmy, kominiarki. Dokonano zakupu ręcznego urządzenia ratowniczego typu Haaligan WESOŁYCH ŚWIĄT

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach życzy wszystkim Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Niech ten czas będzie spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. 


 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 23 odwiedzający (30 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |