JOT

 

 

W dniu 25 stycznia 2009 roku Zarzad OSP powołał do życia
Jednostkę Operacyjno -Techniczną.

 
Uchwała NR 1/09 z dnia 25.01.2009 r.

 

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach w sprawie powołania
Jednostki Operacyjno- Technicznej OSP w Domaszowicach

Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach Zarząd postanawia, co następuje: 

 

 §1

  Przyjmuje Regulamin Organizacyjny Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP w Domaszowicach (zał. Nr 1)

  §2

  Zgodnie z uchwałą Nr 124/22/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 28 czerwca 2005
  na podstawie wytycznych odnoszących się do kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych,
  przyjmuje III kat. Jednostki Operacyjno – Technicznej dla OSP w Domaszowicach

  §3

  Przyjmuje wykaz, zaproponowanych przez Naczelnika OSP, członków czynnych wchodzących
  w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP w Domaszowicach, stanowiących obsadę w ilości 1 sekcji,
  samochodu ratowniczo – gaśniczego- Renault Master będącego na wyposażeniu OSP w Domaszowicach (zał. Nr 2)

  §4

  Obsadę oraz przydzielenie poszczególnych funkcji w sekcjach (zgodnie z normatywem
  oraz rodzajem wyszkolenia) powierza się naczelnikowi OSP w Domaszowicach.

 

 

           §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przezes OSP Andrzej Prokop
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 /2009 Zarządu OSP w Domaszowicach, z dnia 25 styczeń 2009 r. 

  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

 

 

W DOMASZOWICACH

 

 zatwierdzony uchwałą nr 1/2009 z dnia 25.01.2009 roku Zarządu OSP w Domaszowicach

 

 

CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT.

 1. Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.

 2. Wymienione w p-kcie 1 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach.

 3. Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

 4. OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.

 

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.

 1. Do podstawowych zadań JOT należy:

  1. udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,

  2. rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,

  3. utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,

  4. utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,

  5. współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,

  6. prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,

  7. współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,

  8. współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,

  9. pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.

 2. Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez OSP.

 3. Własnym obszarem chronionym JOT jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. 

 

KIEROWANIE JOT – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.

 1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.

 2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.

 3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu.
  W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-cy plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.

       3a. Naczelnik OSP i z-ca naczelnika OSP posiada wyszkolenie przewidziane dla naczelnika OSP 

  1.  

   Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP  obowiązki:

  1. kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,

  2. typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,

  3. dysponowanie siłami i środkami JOT,

  4. dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

  5. współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

  6. zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,

  7. dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,

  8. zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,

  9. nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,

  10. planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,

  11. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,

  12. utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,

  13. nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,

  14. informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

  15. dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

 

uprawnienia:

 

 1. dysponowanie siłami i środkami JOT,

 2. kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,

 3. mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),

 4. udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,

 5. przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,

 6. pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,

 7. inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP. 

 

odpowiedzialność:

Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi. 

  1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP – dowódcy plutonu 

 1. do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika , który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,

 2. zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

 3. z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,

 4. z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,

 5. odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze. 

  1.  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy plutonu i dowódcy sekcji:

   obowiązki:
 1. kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcją) w trakcie bieżącej działalności,

 2. ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.

 3. dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

 4. współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

 5. prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,

 6. nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

 7. utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),

 8. informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale (plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

 9. nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

 10. sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.

 

 uprawnienia:

 

 1. dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

 2. kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP

 3. wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,

 4. inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

 

 odpowiedzialność:

 

Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków. 

  1.  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy załogi 

   obowiązki:
 1. wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji,

 2. sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę

 3. zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,

 4. nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub inne przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,

 5. zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,

 6. dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,

 7. współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,

 8. utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,

 9. zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,

 10. zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,

 11. zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.

 12. dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu,

 13.  

  sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.
  uprawnienia:

   

 1. dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,

 2. inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP. 

 

odpowiedzialność:

 

Dowódca załogi odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi. 

 

IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT
obowiązki:

 1. wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,

 2. przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,

 3. sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,

 4. włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,

 5. uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,

 6. przestrzegać zasady i przepisy BHP,

 7. poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,

 8. dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,

 9. dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów. 

 

 uprawnienia:

 1. zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,

 2. zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,

 3. wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,

 4. ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,

 5. świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,

 6. ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,

 7. zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,

 8. inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.  

 

odpowiedzialność:

 1. ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,

 2. ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:

  • sprawność powierzonego mu środka transportu,

  • zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,

  • obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,

  • doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,

  • utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,

  • zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania. 

  1. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT. 

   1. Wiek 18 – 60 lat.

   2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.

   3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.

   4. Cechy osobiste:
    odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
    zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
    zdolność podejmowania szybkich decyzji,
    stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
    koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
    5.Wyszkolenie pożarnicze:
    -podstawowe strażaka ratownika
    -uzupełniające w związku z pełnioną funkcją dowódczą lub obsługą
    -specjalistycznego sprzętu
    -samokształcenie doskonalące.

 


Załącznik nr 2 do uchwały nr ../2015 Zarządu OSP w Domaszowicach z dnia .... 2015 r.

 

Powołuję obsadę członków czynnych wchodzących w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Domaszowice:

 

..................................................................................................................................

 
 

 


 

 
 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 11 odwiedzający (33 wejścia)
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja