Deklaracja

…………………………………………..

(nazwisko i imię)

                                                                       ………………………………….., dnia ………………… r.

 

                                                           Do

                                                           Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                           w Domaszowicach     

 

            Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

                                                                                                                      …………………………………

                                                                                                                                              (podpis)

Prośbę popieramy:

1. ………………………………………………………………      podpis ………………………………..

            (nazwisko i imię oraz funkcja w OSP)        

 

2. ………………………………………………………………      podpis ………………………………..

            (nazwisko i imię oraz funkcja w OSP) 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU

 

Dnia ……………………………….. 20 ……. r.  uchwałą Zarządu Nr ………………………………...

Ob. ……………………………………………….. przyjęty został na członka zwyczajnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach

                                                           …………………………………. dnia ……………….. 20……. r.

 

            Sekretarz OSP                                                                                           Prezes OSP

……………………………………….                                                  ……………………………………..

Ślubowanie:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”

 

…………………………….. dnia ………………. 20……. r.                ………………………………………...

                                                                                                                        (podpis ślubującego)

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP Domaszowicach moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej.                 Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że administratorem danych jest OSP w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice, przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, dane osobowe podawane są dobrowolnie.

Stwierdzam zgodność powyższych danych

 

.............................dn. .......................                                               .............................................................

                                                                                                      (Imię i nazwisko i podpis osoby wypełniającej)


 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 12 odwiedzający (35 wejścia)
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja