Procedury
 

ZASADY l ZALECENIA DOTYCZĄCE MOCOWANIA l PRZEMIESZCZANIA POSZKODOWANYCH PRZY UŻYCIU NOSZY TYPU DESKA

1. Po umieszczeniu poszkodowanego na noszach typu deska w sposób minimalizujący ryzyko wtórnych uranów kręgosłupa – np. przy wykorzystaniu 6 rąk trzech ratowników stabilizujących kręgosłup i kończyny, jego zabezpieczenie na wypadek dalszego przemieszczania stanowi komplet czterech pasów mocujących:

a) pasy powinny być zapięte równolegle, w kierunku prostopadłym do osi noszy, bez Jakiegokolwiek ich krzyżowania i dodatkowego oplatania dookoła kończyn poszkodowanego, w sposób umożliwiający bezpieczne przechylenie noszy wraz z poszkodowanym w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem: ukośne mocowanie pasów dopuszczalne jest jedynie w przypadku konieczności ominięcia rany lub okolicy złamania;

b) kończyny górne poszkodowanego - jeżeli brak przeciwwskazań - powinny być ułożone wzdłuż ciała l również zabezpieczone pasami; niedopuszczalne Jest pozostawianie kończyn górnych .wolnych" j dokonywanie prowizorycznego Ich mocowania; w przypadku konieczności unieruchomienia złamanej kończyny górnej dopuszcza się, jeżeli wymagają tego warunki przemieszczania, unieruchomienie kończyny w pozycji równoległej do ciała -traktowane jako unieruchomienie w pozycji zastanej;

c) w trakcie przemieszczania poszkodowanego na noszach typu deska wolne końce pasów nie mogą luźno zwisać poza obręb noszy;

d) jeżeli brak przeciwwskazań, pomiędzy Kończynami dolnymi można umieścić butlę tlenową, pod rygorem jej należytego zabezpieczenia minimum jednym. optymalnie dwoma pasami mocującymi w sposób umożliwiający kontrolę wskazań manometru i ustawień przepływomierza;

e) zaleca się rozpoczynanie mocowania poszkodowanego pasami do noszy począwszy Od kończyn dolnych, chyba że sytuacja na miejscu zdarzenia uzasadnia inną kolejność zapinania pasów;

f) integralnym elementem zabezpieczenia poszkodowanego w trakcie przemieszczania na noszach typu deska jest zestaw do unieruchomienia głowy: klocki stabilizacyjne wraz z podstawą oraz dwa paski mocujące (zważywszy na fakt, że zostaw stabilizujący typu „motyl" nie uzyskał w trakcie eksploatacji pozytywnej oceny użytkowników, należy dokonać jego ewentualnej pilnej, a najpóźniej po zużyciu zestawu, wymiany na zestaw typu .klocki"). Właściwe wykorzystanie klocków wymaga ich dokładnego przylegania do barków pacjenta i do jego głowy. Umiejscowienie otworów w klockach umożliwiające obserwację przewodu słuchowego zewnętrznego nie jest kryterium decydującym o ich pozycji w stosunku do głowy poszkodowanego, najważniejsze jest ich dokładne przyleganie do barków. Właściwe zastosowanie klocków i pasków umożliwia unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa poszkodowanego i niweluje konieczność stosowania kołnierza szyjnego. Należy pamiętać, że unieruchomienie głowy w płaszczyźnie pionowej realizowane jest głównie za pomocą paska czołowego-górnego. Zasadniczym zadaniem paska dolnego jest zapewnienie właściwego położenia klocków względem siebie ~ nie musi on mieć styku z twarzą poszkodowanego.

2. Dalsze przemieszczanie poszkodowanego powinno być realizowane optymalnie siłami czterech ratowników. Zaleca się. przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przemieszczania, wykonanie próby mocowania poszkodowanego i sposobu uchwytu noszy poprzez uniesienie noszy na wysokość ok. 20 cm i sprawdzenia mocowania, uchwytu i pasów, Z uwagi na większą siłę mięśni zginaczy w przypadkach konieczności uniesienia noszy ponad poziom stawów biodrowych ratowników ręce ratowników powinny być wkładane w otwory noszy od dołu. W sytuacjach szczególnych można wykorzystać możliwość uzyskania pomocy od osób postronnych, z zastrzeżeniem, że w tak realizowanej ewakuacji musi uczestniczyć minimum jeden ratownik PSP. W wyjątkowych sytuacjach, na mocy decyzji KDR lub ratownika, można odstąpić Od zasad uznanych za bezpieczne realizując przemieszczanie przez mniejszą liczbę ratowników; decyzja taka musi być jednak uzasadniona szczególnymi okolicznościami, mającymi istotny wpływ na przyjętą metodę realizacji procedur ratowniczych.

3. Przemieszczanie należy realizować wg zasady .nogami w kierunku marszu". możliwie z zachowaniem pozycji horyzontalnej poszkodowanego, również w trakcie jego przemieszczania po schodach lub po nierównościach terenu, Przemieszczanie po znacznych nierównościach terenu - np.: z nasypu kolejowego, powinno być realizowane przy zachowaniu poziomej pozycji noszy -w razie potrzeby równolegle do nachylenia terenu (rozpoznanie u poszkodowanego objawów wstrząsu nie Stanowi podstawy do jego późniejszego przemieszczania po schodach lub nierównościach terenu w pozycji „głową w dół). Właściwie przymocowany do noszy poszkodowany zazwyczaj toleruje częściowy obrót dookoła osi długiej noszy, natomiast jakiekolwiek Odchylenia od pozycji poziomej ciała są przeciwwskazane, gdyż mogą stworzyć poważne zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego. W przypadku konieczności, 2 uwagi na warunki techniczne ewakuacji, częściowej lub całkowitej pionizacji poszkodowanego, należy ten manewr przygotować w sposób minimalizujący czas pionizacja uprzedzić poszkodowanego o planowanych działaniach, po powrocie do pozycji poziomej noszy ocenić jego stan. W dokumentacji działania te. podobnie jak wynikające z: okoliczności przemieszczanie poszkodowanego „głową do przodu", należy opisać jako działania w warunkach odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne.

4. W czasie przemieszczania osoba o największych kompetencjach i doświadczeniu ratowniczym powinna nadzorować stan poszkodowanego obserwując jego twarz - w przypadku działań w warunkach ograniczonej widoczności twarz poszkodowanego powinna być stale oświetlona.

5. W czasie przekazywania poszkodowanego jednostkom ochrony zdrowia należy zadbać o odzyskanie wszystkich 4 pasów. W przypadku braku 4 pasów na wyposażeniu zespołu ratownictwa medycznego lub szpitala, którym przekazujemy poszkodowanego należy, w celu jak najszybszego przywrócenia gotowości operacyjnej JRG. zdjąć z noszy pas lub pasy w liczbie niezbędnej do zachowania normatywnego wyposażenia noszy JRG w 4 pasy pozostawiając problem mocowania poszkodowanego do noszy personelowi jednostki ochrony zdrowia.

6. Fakt zniszczenia lub zagubienia pasów lub zestawu do mocowania głowy poszkodowanego należy niezwłocznie meldować przełożonym w celu jak najszybszego odtworzenia normatywnej gotowości operacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego.

źródło:www.psp.namysłów.pl 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 54 odwiedzający (60 wejścia)
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja