Archiwum 2011
 


Witamy na oficjalnej stronie
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Domaszowicach  


 
ZDROWYCH, POGODNYCH, WESOŁYCH ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU SKŁADAJĄ STRAŻACY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W  DOMASZOWICACH


 
REMONT REMIZY OSP

W bieżącym roku został wykonany kolejny etap remontu naszej remizy.  Dokończone zostało ocieplenie ścian styropianem, ale na razie bez wykonania tynku mineralnego,  uzupełniono obsypkę kamyka ozdobnego wkoło remizy.  Wykonano ocieplenie sufitu remizy przy zastosowaniu wełny mineralnej . Materiały budowlane do remontu zostały otrzymane bezpłatnie od sponsorów oraz zakupione ze środków własnych OSP,  prace zostały wykonane społecznie przez strażaków. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach remontowych a sponsorom za przekazany materiał budowlany.

 
  


SAMOCHÓD STRAŻACKI NA
 SPRZEDAŻ
Oferta nieaktualna

 


KURS MEDYCZNY

Dwóch naszych druhów w dniach od 13 do 22 października uczestniczyło w ośrodku ZOSP RP w Kościeliska(Zakopane) w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej. Kurs obejmował część teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej przewidzianej dla ratowników KSRG. Kurs zakończył się egzaminem, który strażacy zdali z bardzo dobrym wynikiem i uzyskali tytuł ratownika. 
 


PRZEGLĄDY OPERACYJNO-TECHNICZNE 
JEDNOSTEK OSP
19.10.2011 r.
Nasza jednostka brała udział w przeglądach operacyjno- technicznych jednostek powiatu namysłowskiego. Ocenie poddano poszczególne elementy wyposażenia jednostki,  wyposażenia osobistego strażaka, zaplecza gospodarczego, stanu przeszkolenia,  bieżącej dokumentacji oraz  kontroli pojazdu pożarniczego. O pozycji w rankingu ocen decyduje ilość zdobytych punktów dodatnich(bądź ujemnych). Oficjalna lista zostanie w najbliższym czasie podana na stronie.ZAWODY POWIATOWE

25 września o godz. 13.00 na boisku sportowym w Domaszowicach odbędą się  zawody sportowo- pożarnicze jednostek
OSP z powiatu namysłowskiego. W zawodach startować będą najlepsze drużyny z poszczególnych gmin.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy


 


SERWIS STRAŻACKI

Zapraszamy na serwis strażacki www.psp.opole.pl, na którym na bieżąco można śledzić interwencje straży pożarnej na terenie województwa opolskiego.

zmieniono 22.10.2011OGŁOSZENIE 
19 września br. o godz. 17.00 na sali narad Urzędu Gminy w Domaszowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
W  imieniu sołtysa i rady sołeckiej serdecznie zapraszamy 
 


WYPALANIE !!!
 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Poniżej przedstawimy dodatkowe paragrafy cytowanego rozporządzenia dotyczące:
Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych
 
§ 41. 1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
  1)   stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
  2)   stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
  3)   ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
  4)   zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
  5)   zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
  6)   przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
  7)   wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
 
§ 42. 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
  1)   od budynków wykonanych z materiałów:
a)  palnych - 30 m,
b)  niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
  2)   od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
  3)   od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
  4)   od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
  5)   od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
  6)   między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

źródło:
www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0719.htm
dodano: 16.09.2011

 


PODSUMOWANIE 
ZBIÓRKI ZŁOMU

W dniu 27 sierpnia br. w miejscowości Domaszowice nasza jednostka  przeprowadziła zbiórkę złomu. Łącznie zebrano 3034 kg złomu mieszanego, 72 kg złomu akumulatorowego, 44 kg złomu aluminiowego. Ze sprzedaży złomu uzyskaliśmy 2 700 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup hełmów strażackich oraz umundurowania bojowego strażaka.

Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do naszego apelu i przekazanie każdego  kilograma złomu 

dodano 1.09.2011 r.


ZBIÓRKA ZŁOMU
27 sierpnia br.(sobota) od godzin porannych przeprowadzona zostanie zbiórka złomu w miejscowości Domaszowice.
Środki uzyskane ze sprzedaży złomu zostaną przeznaczone na zakup hełmów strażackich
ZAWODY POWIATOWE
25 września o godz. 13.00 na boisku sportowym w Domaszowicach odbędą się  zawody sportowo- pożarnicze jednostek
OSP z powiatu namysłowskiego. W zawodach startować będą najlepsze drużyny z poszczególnych gmin.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy
1 sierpnia 1944 r. godz. "W" 

 
1 sierpnia o  godz.17.00 w całej Polsce usłyszeć można było syreny alarmowe, które miały uczcić 67 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom. Jednak jego strategicznym celem była próba ratowania powojennej suwerenności przedwojennego kształtu granicy wschodniej, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych. Miało to uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz, uzależnionych od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie jako Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wystąpienie w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów, na konferencji teherańskiej pod koniec 1943, nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i Wielka Brytania zgadzały się na prowadzoną przez Józefa Stalina politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR (przez co wojska aliantów zachodnich, ani oddziały pozostające pod ich dowództwem, nie mogły tu operować – przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich z zachodu 1 SBSpad oraz obserwatorów alianckich).

27 lipca gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer wydał odezwę do mieszkańców Warszawy, w której apelował o natychmiastowe stawienie się do pracy 100 000 osób w wieku 17–65 lat w celu budowy umocnień i fortyfikacji nad Wisłą do obrony przed zbliżającą się Armią Czerwoną Warszawiacy zignorowali rozporządzenie jednocześnie obawiając się represji ze strony okupantów w postaci łapanek i egzekucji zakładników.

29 lipca do warszawiaków zaapelował przez radio moskiewskie Związek Patriotów Polskich, nawołując ludność Warszawy do powstania przeciw Niemcom. Komunikaty, będące powtórzeniem tej audycji, nadawała także czterokrotnie dnia 30 lipca 1944 roku (w godzinach: 15.00, 20.55, 21.55, i 23.00) moskiewska Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki. W obliczu zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie i pozytywnej oceny jej możliwości dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania. Wobec sprzyjającej sytuacji na froncie, polscy dowódcy przewidywali, iż powstanie powinno trwać zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni.

FESTYN RODZINNY


W dniu 26 czerwca br. o godzinie 14.00 na boisku sportowym w Domaszowicach odbył się   Festyn Rodzinny. Było to pierwsze przedsięwzięcie, do organizacji którego włączyło się wiele organizacji formalnych, osób indywidualnych, firm i grono ludzi dobrej woli.  Głównymi organizatorami festynu byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Domaszowic, Rada Sołecka w Domaszowicach, Urząd Gminy w Domaszowicach. Głównym celem festynu była zbiórka pieniędzy na remont dachu Kościoła w Domaszowicach, ale najważniejszym zadaniem całej imprezy  była wspólna zabawa i integracja  mieszkańców naszej miejscowości. Cały festyn miał liczne atrakcje: rozpoczął się od mszy polowej, przeprowadzonej przez księdza proboszcza Parafii Włochy Tadeusza Strugałę. Następnie odbył się mecz piłki nożnej z udziałem księży z powiatu namysłowskiego(z ks. proboszczem na czele), radnych, miejscowych przedsiębiorców i mieszkańców.

Po tej części odbywały się przez cały czas różnego rodzaju konkurencje rodzinne, sportowe. Czas umilały  występy zespołów tanecznych, muzycznych oraz występy indywidualne. Na strzelnicy można było postrzelać do tarczy z broni wojskowej(oczywiście na kulki plastikowe), przymierzyć umundurowanie, potrzymać repliki broni. Gościliśmy motocyklistów z Namysłowa, okolic Kluczborka, Wilkowa i Pszenicznej, którzy zaprezentowali swoje przeróżne maszyn. Nie zabrakło oczywiście pokazów strażackich- samoratowanie strażaka z drabiny z 30 m, pokazy gaszenia z drabiny, pokaz zastosowania działka i kurtyny wodnej, ratownictwa medycznego. Ponadto zademonstrowano gaszenie pianą gaśniczą przy użyciu wysokociśnieniowego urządzenia gaśniczego z naszej jednostki.

Podczas wspólnej zabawy można było posmakować przeróżnych placków od mieszkańców, pieczonego dzika i prosię, kiszone ogórki, chleb ze smalcem itp. Zakupić losy w loterii fantowej, licytować różnego rodzaju przedmioty, których ceny dochodziły nawet do 600 zł,  a dzieci mogły pozjeżdżać na zjeżdżalniach, pojeździć na gokartach i huśtawkach. Przez cały czas można było posłuchać wspaniałą muzykę a na wieczór pobawić się przy dźwiękach wspaniałego zespołu. Po zakończeniu festynu i podliczeniu wszystkich środków organizatorzy zebrali około 15 400 zł, które zostały przekazane na konto parafialne z przeznaczeniem na remont dachu kościoła

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organzacji i pomocy przy  festynie (  lista jest  długa, a nie chcielibyśmy kogoś pominąć)  oraz wszyskim mieszkańcą za aktywne uczestniczenie we wspólnej zabawie. 

www.ospdomaszowice.pl.tl/Galeria-zdj%26%23281%3B%26%23263%3B/kat-33.htm
    
zapraszamy do galerii na więcej zdjęć z festynu
 


OGŁOSZENIE

26 czerwca br. od godz. 14.00 na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach odbędzie się festyn rodzinny. Środki pieniężne uzyskane podczas festynu zostaną przeznaczone na remont dachu kościoła w Domaszowicach.

 GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Dnia 12 czerwca 2011 roku w Siemysłowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze zorganizowane przez Oddział  Gminny ZOSP RP w Domaszowicach i Ochotniczą Straż Pożarną Siemysłów. Na zawodach obecni byli: Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski, pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP RP, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Opolu – druh Zdzisław Wesoły, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Namysłowie – druh Henryk Seruga oraz Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice – Jan Nowak. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla strażaków - srebrna odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarowa”, odznaczenia otrzymali: Damian Sas oraz Paweł Spiller z OSP Domaszowice. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach wzięło udział 18 drużyn, które rywalizowały w sztafecie i bojówce. Zwycięzcom zostały wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody w postaci rękawic PROLINE II, które zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Wyniki zawodów w kategorii Męska Drużyna Pożarnicza przedstawiają się następująco: Seniorzy - I miejsce zajęła OSP Strzelce, II – OSP Woskowice Górne, III – OSP Siemysłów, IV  - OSP Wielołęka, V – OSP Włochy, VI – OSP Domaszowice. W kategorii MDP chłopcy do15 lat: I miejsce zajęły wszystkie drużyny: OSP Wielołęka, OSP Woskowice Górne, OSP Strzelce, OSP Domaszowice, OSP Włochy, OSP Siemysłów. W kategorii MDP chłopcy 15-18 lat: I miejsce zajęła OSP Strzelce, II – OSP Domaszowice, III – OSP Siemysłów. W kategorii MDP dziewczęta do16 lat: I miejsce zajęła OSP Siemysłów, II miejsce – OSP Włochy. W kategorii Kobieca Drużyna Pożarnicza I miejsce przypadło OSP Włochy. Po zawodach organizatorzy imprezy zaprosili uczestników na poczęstunek oraz zabawę taneczną do Świetlicy Wiejskiej w Siemysłowie.

zródło: opracowanie własne na podstwie www.domaszowice.pl
 


OGŁOSZENIE

W dniu 2 czerwca br. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Domaszowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostanie powołane Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Domaszowice. W imieniu Rady Sołeckiej serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Domaszowic.
dodano 30.05.2011 r.

PODSUMOWANIE AKCJI
ZBIÓRKI  ZŁOMU
 

 

W dniu 14 maja br. w miejscowości Domaszowice nasza jednostka  przeprowadziła zbiórkę złomu. Łącznie zebrano 2,7 t złomu miesznego, 175 kg złomu akumulatorowego, 55 kg złomu aluminiowego. Ze sprzedaży złomu uzyskaliśmy 2 332,50 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup zestawu ratownictwa medycznego w składzie, której znajdują się: m.in.: torba medyczna, worek samorozprężalny, zestaw do tlenoterapi, ssak ręczny, hydrożele, szyny kramera(usztywnianie złamań), deska ortopedyczna(do transportu  osób poszkodowanych). Łączny koszt zestawu szacowany jest na kwotę 6 000 zł do którego OSP otrzymało dotację w wysokości 2 500 zł z Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Brakujące środki nasza jednostka  planuje  uzupełnić z wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego.

Wszystkim mieszkańcą serdecznie dziękujemy za każdy , nawet najmniejszy kilogram złomu.OGŁOSZENIE
W dniu 14 maja br. (sobota) od godzin porannych zostanie zorganizowana zbióra złomu na terenie miejscowości Domaszowice. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu zostaną przeznaczone na zakup zestawu ratowniczego medycznego

 

 

 


Dzień Flagi Narodowej

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.


 

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, radości, wiosennego optymizmu, nadziei oraz samych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej. 
Życzymy radosnych spotkań w gronie rodzinnym i wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja!
 
X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
W DOMASZOWICACHNOWY SPRZĘT
 

W dniu 6 kwietnia br. nasza jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt stażacki. Jest nią motopompa szlamowa KTH80X firmy KOSHIN. Pompa ta służy do pompowania wody z piwnic, rowów, stawów i innych terenów zalanych podczas powodzi czy podtopień. Zastosowane materiały i konstrukcja pompy umożliwia pompowanie bardzo zanieczyszczonej wody(szlamu), a nawet zassania małych kamieni, ciał stałych, sznurków itp. Maksymalna wydajność pompy to 1340 litrów na minutę. Można również zasilać nią pojazdy strażackie podczas dużych pożarów. Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu finansowym od firmy POLKOMTEL S.A.- operatora sieci PLUS, darowizn oraz środków własnych OSP.   

 

 


KONKURS OTWP NA SZCZEBLU POWIATOWYM

W dniu 1 kwietnia br. o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Namysłowie  odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (szczebel powiatowy). W turnieju uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu powiatu namysłowskiego, którzy zakwalifikowali się w swoich gminach. Poziom wiedzy uczestników był tak wysoki, ze przeprowadzono aż dwie dogrywki. Zwycięzcy bedą reprezentować nasz powiat w turnieju wojewódzkim. Po turnieju, uczestniczy mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem tutejszej komendy oraz obejrzeć pokazy strażaków przy użyciu nowego podnośnika SHD .


 dodano 29.04.2011 r. , więcej zdjęc w galerii

 JAN PAWEŁ II
2 kwietnia, godz. 21.37 

 

Pamiętajmy o tych, 
których nie ma wśród nas.


 


KONKURS OTWP

W dniu 16 marca br. na salli narad  Urzędu Gminy w Domaszowicach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Łącznie brało udział 18 osób w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. W remizie naszej  OSP przeprowadzony był dodatkowy sprawdzian wiedzy praktycznej. Zwycięzcy  turnieju zakwalifikowali się do OTWP na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 1 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie. Naszą jednostkę reprezentowało trzech członów MDP: Marek Zaremba, Tomasz Jaremko, Tobiasz Matkowski, którzy spróbują swoich sił  1 kwietnia.KURS PODSTAWOWY STRAŻAKÓW OSP

W miesiącu marcu i kwietniu br. dwóch członków naszej jednostki uczestniczyło w kursie podstawowym strażaka OSP, który odbywał się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Strażacy zdobywali wiedzę teoretyczną i doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu pożarnictwa. Kurs przygotował strażaków do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 
FERIE W STRAŻY

W dniu 23 lutego br. na sali sportowej w Domaszowicach zostały zorganizowane zajęcia sportowe dla członków naszej jednostki. Podczas zajęć strażacy grali w piłkę nożną, siatkówkę oraz grę beki. więcej zdjęć w galerii
 


 
WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO
WYBORCZE OSP


20 lutego br. na sali OSiR w Domaszowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej jednostki.  Zebranie to było podsumowniem roku sprawozdawczego 2010 a zarazem podsumowaniem pięcioletniej kadencji zarządu OSP. Podczas zebrania dokonano częściowej zmiany  zarządu oraz komisji rewizyjnej. 
 
 
 


OGŁOSZENIE
27 lutego br. o godz. 15.00 na sali sportowej w Domaszowicach odbędzie się XVI Memoriał Staszka Janowskiego w tenisie stołowym.
W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy(zapisy od 14.15)


WALNE ZEBRANIE OSP


W dniu 20 lutego 2011 roku o godz. 14.30 na sali OSiR w Domaszowicach odbędzie się z Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  OSP


 Szanowni Państwo

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach serdecznie apeluje o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Uzyskane z tego tytułu środki zostana przeznaczone na zakup zestawu ratownictwa medycznego-(torba medyczna, deska ortopedyczna, zestaw do tlenoterapi, szyny kramera)
Środki z lat ubiegłych kształtowały się następująco:

1% w 2006 roku- 213 zł
1% w 2007 roku- 477,70 zł
1% w 2008 roku- 732,70 zł
1% w 2009 roku - 3 835,20 zł
1%w 2010 roku - 1993,40 zł

  W 2006 r. dokonano zakupu trzech kominiarek niepalnych. Środki z lat 2007 i 2008, uzupełnione o darowizny i dotacje, zostały przeznaczone na zakup pilarki do drewna i agregatu prądotwórczego.  Środki z 2009 i 2010 roku zostały przeznaczone na zakup wysokociśnieniowego urządzenia gaśniczego. Przekazanie 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej, nic nie kosztuje, to tylko wpisanie paru zdań i liczb. Nie powoduje to żadnego uszczerbku na dochodach podatnika, a środki uzyskane w ten sposób będą bardzo pomocne w funkcjonowaniu naszej jednostki.
Wzór wycinka PIT-37:

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

124. Numer KRS

0000116212

Wnioskowana kwota

kwota w poz. 125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

125. OBLICZONA KWOTA

1% zł, gr

I INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Podatnicy, którzy wypełnili część H w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125 . W poz. 128 można podać dodatkowe informacje,np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

126. Cel szczegółowy 1% OSP DOMASZOWICE, UL. GŁÓWNA 26, 46-146 DOMASZOWICE, WOJ. OPOLSKIE

127. Wyrażam zgodę

X

128.

 REMONT REMIZY OSP

 W bieżacym roku został wykonany kolejny etap remontu naszej remizy.  Po wymianie bram garażowych, dokończone zostało ocieplenie scian styropianem wraz z wykonaniem tynku mineralnego. Wstawione zostało nowe okno wraz z kratą oraz wykonano częściowo obsypkę kamyka ozdobnego wkoło remizy. Dodatkowo ocieplana została  brama garażowa.  W nadchodzącym roku planowana jest dalsza część prac remontowych-dokończenie elewacji od strony bram, malowanie oraz ocieplenie sufitu remizy.  Materiały budowlane do remontu zostały otrzymane bezpłatnie od sponsorów, prace zostały wykonane społecznie. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach remontowych a sponsorą z przekazany materiał budowlany.

REMIZA W TRAKCIE REMONTUREMIZA PO

dodano 29.12.2010 r. 


NOWY SPRZĘT STRAŻACKI

W dniu 16 grudnia br. nasza jednostka wzbogaciła się o wysokociśnieniowy agregat gaśniczy.Urządzenie to służy do podawania wody pod  wysokim ciśnieniem  do miejsca pożaru. Agregat zamontowany jest na naszym samochodzie VW T4, wyposażony jest w 200 litrowy zbiornik wody, który wystarcza od 5 do 10 minut pracy, wąż wysokociśnieniowy o długości 50 m zakończony prądownicą. Urządzenie  ma możliwość podania piany gaśniczej.

PODSUMOWANIE KAMPANII 1% PODATKU

Tegoroczna kampania zbiórki pieniędzy z tytułu 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych była dla nas ponownie miłym zaskoczeniem. Łącznie nasza jednostka otrzymała od podatników kwotę 1993,40 zł. Za wszystkie wpłaty, te małe i duże,  serdecznie dziekujemy. Środki te zostały w całości przeznaczone na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego.

Zarząd OSP serdecznie dziękuje wszystkim podatnikom, którzy przekazali 1% podatku w 2010 roku na rzecz OSP. Serdecznie dziękujemy za przekazane darowizny, a między innymi:


Mieszkańcą Domaszowic
Firmie" SUPER FORM" z Wilkowa
Firmie "EFEKT" z Domaszowic
Państwu Annie i Michałowi Ryng z Domaszowic
Państwu Marta i Jacek Surowiec z Domaszowic
Pani Małgorzacie Kozera z Bierutowa
Panu Janowi Białek z Domaszowic
Panu Pawłowi Sobiegraj z Warszawy

oraz wszystkim wspierającym naszą działalność

 

 

 

 

 
 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 24 odwiedzający (48 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |